Humble Homemade Hifi

Algemene informatie en privacy

CONTACT INFORMATIE

Voor meer informatie over de luidsprekers op deze website en voor het bestellen van zelfbouw paketten en componenten kunt u een e-mail sturen naar info@humblehomemadehifi.com. Wij beschouwen alle communicatie tussen u en ons als een persoonlijk, post dus geen reacties op discussiefora, websites, enz. zonder onze schriftelijke toestemming. Alvast bedankt! Humble Homemade Hifi is gevestigd ten noorden Amsterdam. Wij hanteren geen vaste openingstijden - bezoek en luisterdemo's zijn uitsluitend op afspraak. Neem s.v.p. contact op voordat u ons bezoekt. Dan zorgen wij ervoor dat we er zijn.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is te goeder trouw gegeven. Ik kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel of schade aan uw eigendommen of van derden die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van de verstrekte informatie. Als u iets ontwerpt of bouwt op basis van deze artikelen (ook al is het maar gedeeltelijk) en / of het op andere wijze gebruikt als basis voor uw eigen werk doet u dit uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid. Sommige van de activiteiten bij doe-het-zelf audio behelzen het werken met gevaarlijke gereedschappen, dus wees voorzichtig! Als u niet bekwaam bent om iets wat op deze site wordt voorgesteld te doen, probeer het dan niet. De informatie en meningen die op deze website worden verstrekt geven weer wat ik denk dat de juiste weg is in luidspreker ontwerp. Ik heb niet de intentie om iemand of een bedrijf te schaden of te beledigen.

COPYRIGHT

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Stuur gerust een email als u vragen heeft. Alle zelfbouw luidspreker ontwerpen zijn vrij voor privé gebruik, commercieel gebruik is ten strengste verboden. Copyright © Humble Homemade Hifi - Nederland. Deze website wordt gehost bij een datacenter die draait op 100% groene stroom. Humble Homemade Hifi is geheel onafhankelijk, heeft geen reclame en heeft geen sponsoren. Deze website is bovendien cookie-vrij.

PRIVACYVERKLARING

Humble Homemade Hifi is onderdeel van tg-acoustics gevestigd te Middenbeemster, Nederland. Alle wettelijke en financiële belangen van Humble Homemade Hifi worden door tg-acoustics behartigd. tg-acoustics staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37138402.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Humble Homemade Hifi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of producten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: uw naam en e-mailadres en indien nodig ook uw adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Humble Homemade Hifi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Het afhandelen van uw betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Humble Homemade Hifi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan uw naam en adres om goederen bij u te kunnen afleveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Humble Homemade Hifi bewaart alle gegevens offline, wij maken geen gebruik van een cloud of andere vormen van online opslag. Humble Homemade Hifi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleen bewaard omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Humble Homemade Hifi bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot de verkoopadministratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Humble Homemade Hifi heeft geen geautomatiseerde verwerkingen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of computersystemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Humble Homemade Hifi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website is zeer basic opgebouwd. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen webshop waarop u een account kunt aanmaken, geen contactformulier en versturen wij geen nieuwsbrieven, etc. Ook maken wij geen gebruik van Google Analytics. Er wordt na uw websitebezoek niets geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@humblehomemadehifi.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Humble Homemade Hifi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@humblehomemadehifi.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Humble Homemade Hifi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Humble Homemade Hifi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@humblehomemadehifi.com. Humble Homemade Hifi bewaart alle gegevens offline, wij maken geen gebruik van een cloud of andere vormen van online opslag.


Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle ontwerpen zijn vrij voor privé gebruik, commercieel gebruik is ten strengste verboden. Copyright © Humble Homemade Hifi
Humble Homemade Hifi is onderdeel van tg-acoustics KvK 37138402

Last updated 18.7.2022